Güncel Yönetmelik İndirme Linki

ELEKTRİK ÜRETİM VE ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılması, can, mal ve saha emniyeti sağlanarak söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması ile kabul işlemleri yetkisine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul süreçleri ile tesislerin işletme döneminde uyulması gereken hususlara ilişkin esasları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamındaki elektrik üretim tesisleri ile elektrik depolama tesislerini kapsar.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırım programına alınarak yapılan ya da yaptırılan elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemleri yürütülürken kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen şartnameler, sözleşmeler, usul ve esaslar ile kamu ihale mevzuatı hükümleri öncelikli olarak uygulanır.

(4) Herhangi bir tesisin bu Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceği konusunda bir tereddüt ortaya çıkarsa Bakanlığın bu konuda vereceği karar geçerlidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Elektrik depolama tesisleri: Sistemden çektiği elektrik enerjisini başka bir enerji türüne çevirerek depolayabilen ve depolanan enerjiyi kullanılmak üzere tekrar elektrik enerjisine çevirerek sisteme verebilen tesisleri,

c) Kabul: Ünitenin/ünitelerin lisans/tesis sahibi sorumluluğundaki saha test, kontrol, raporlama ve gerekli izin işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde senkronizasyonu ve devreye alma işlemleri sonrasında, tesisin elektrik piyasasında ticari faaliyete başlayabilmesi için yapılan işlemler ile şebekeden bağımsız sistemler için tesis sahibi sorumluluğundaki saha test, kontrol, raporlama ve gerekli izin işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde devreye alma işlemleri sonrasında, tesisin faaliyete geçebilmesi için yapılan işlemleri,

ç) Kabul heyeti: Tesisin kabule hazır olmasını müteakip lisans/tesis sahibinin talebi üzerine Proje Onay Birimi (POB) tarafından oluşturulan heyeti,

d) Kısmi kabul: Tesisin tümü bitirilmeden tamamlanan ve müstakil kullanıma uygun olan ünitenin/ünitelerin kabulünü,

e) Lisans: Piyasada faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiye EPDK tarafından verilen izin belgesini,

f) Proje Onay Birimi (POB): Elektrik tesisinin hesap ve raporlarını inceleyerek proje paftalarını onaylamak üzere görevlendirilmiş Bakanlık birimini veya bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilen/görevlendirilen ihtisas sahibi kurum/kuruluş veya tüzel kişileri,

g) Saha testi: Tesisin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip ilgili mevzuat ve standartlara göre sahada senkronizasyon öncesi ve sonrası yapılması gereken testleri,

ğ) Senkronizasyon: Gerekli şartlar sağlanarak, bir ünitenin iletim/dağıtım sistemine bağlanması veya iletim/dağıtım sistemindeki iki ayrı sistemin birbirine bağlanmasını,

h) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı, tüketimi ve elektrik depolama faaliyeti yürütülen veya yürütülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı,

ı) Tutanak teslimi: Kabul tutanaklarının kabul heyeti başkanı tarafından ilgili POB’a sunulması akabinde, kabul tutanaklarının ilgili nüshalarının lisans/tesis sahibine verilmesini,

i) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu, kombine çevrim santralleri için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne bağlı çalışacak buhar türbin ve jeneratörünün payını, elektrik depolama tesisleri için bağımsız olarak enerji depolayabilen ve depoladığı enerjiyi tekrar sisteme verebilen her bir depolama grubunu,

j) Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesini,

k) Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tüm tesisleri,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğindeki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yetki devri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesislerinin kabul ve tutanak işlemleri yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki Bakanlık tarafından doğrudan kullanılabileceği gibi Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlığın yetkilendirdiği/görevlendirdiği POB’lar tarafından da kullanılabilir.

Tesisin yapım süreci

MADDE 6 – (1) Elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesisleri için gerekli tüm izin, ruhsat ve onay süreçlerinin lisans/tesis sahibi tarafından süresi içerisinde tamamlanması zorunludur.

(2) Elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesisleri; onaylı projelerine ve ilgili mevzuatı kapsamında alınan izin, ruhsat ve onaylara uygun olarak tesis edilir.

(3) Elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesislerinde, hiçbir şekilde standart dışı ve belgeli olmayan malzeme ve ekipman kullanılamaz. Kullanılan malzeme ve ekipmanlar TSE belgeli olmalıdır. TSE belgeli olmayan ürünlerde diğer belgelendirme kuruluşlarının belgeleri de kabul edilecektir. Standardı bulunmayan konularda, ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası standartlar veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu ispat eden Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) bulunmalıdır.

Tesise gerilim uygulanması

MADDE 7 – (1) Proje onayı olmayan elektrik üretim veya elektrik depolama tesislerine hiçbir suretle gerilim uygulanamaz.

(2) Senkronizasyon öncesi ve sonrası test çalışmaları için lisans/tesis sahibi tarafından yazılı talepte bulunulması durumunda, projesi ilgili POB tarafından onaylanmış elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesisine, TEİAŞ, TEDAŞ, Elektrik dağıtım şirketi, dağıtım lisans sahibi OSB Müdürlüğü gibi ilgili tüzel kişi tarafından, can, mal ve saha emniyetinin lisans/tesis sahibi tarafından sağlanması koşuluyla test çalışmaları süresince geçici olarak gerilim uygulanır.

(3) Lisans/tesis sahibi, tesise gerilim uygulanması öncesinde ve sonrasında; saha ve işin niteliği ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm emniyet tedbirlerini almak, gerekli yerlere uyarı ve işaret levhalarını yerleştirmek, her türlü can, mal ve saha emniyetini sağlamak, çalışanlara, vatandaşlara, ilgili idarelere gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür ve doğan her türlü zarardan sorumludur.

(4) Tesise gerilim uygulanması sırasında ya da sonrasında can, mal ve saha emniyetini riske edici bir hususun tespiti halinde, tesisin enerjisi bu durum giderilinceye kadar sistem işletmecisi tarafından kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kabul Başvuru Değerlendirme Süreci, Kabul Heyeti,

Kabul Çalışmaları ve Tutanak Teslimi

Kabul başvuru değerlendirme süreci

MADDE 8 – (1) Projesi ilgili POB tarafından onaylanmamış veya yapımı tamamlanmamış ünite/üniteler için kabul başvurusu yapılamaz.

(2) Elektrik üretim tesisleri için ünitenin/ünitelerin kurulumu ile senkronizasyon öncesi ve sonrası tüm saha test ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını müteakip kabulünün yapılabilmesi için lisans/tesis sahibi tarafından Ek-1’de yer alan dilekçe örneği ve Ek-2’de yer alan “Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Başvuru Kapsamı”nda belirtilen bilgi ve belgeler ile ilgili POB’a müracaat edilir.

(3) İlgili POB’a sunulan bilgi ve belgeler 5 iş günü içerisinde incelenir.

a) Ek-1’de yer alan dilekçe örneği ve Ek-2’de yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz sunulduğunun tespit edilmesi durumunda; ilgili POB tarafından başvuru sahibine ve kabul heyetinde temsil edilecek kamu kurum ve kuruluşları ile sistem işletmecisine belirlenecek tarihte hazır olunması için yazılı bildirimde bulunulur. Kabul heyeti, başvuru tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde tesis mahallinde toplanır. Yazının bildirilmesini müteakip POB dışında kabul heyetine katılacak üyeler ilgili POB’a bildirilir.

b) Ek-1’de yer alan dilekçe örneği ve Ek-2’de başvuru kapsamında belirtilen bilgi ve belgelerde eksik ve/veya hatalı hususların tespit edilmesi durumunda, bu hususlar lisans/tesis sahibine bildirilir ve düzeltilerek ilgili POB’a sunulması istenir.

(4) Kabul başvuru değerlendirme sürecinde Bakanlık tarafından ilave bilgi ve belgeler talep edilebilir.

(5) Ek-2’de belirtilenlerden farklı tesis tipleri için “Kabul Başvuru Kapsamı” Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(6) Kabul başvurusu değerlendirme sürecinde lisans/tesis sahibi ve/veya lisans/tesis sahibini temsile yetkili kişiler, tesise ilişkin görüşme talebiyle ilgili POB’a çağrılabilir. Bu durumda, başvuru sürecine ilişkin bu maddede belirtilen sürelerde herhangi bir değişikliğe gidilmez.

Kabul Heyeti

MADDE 9 – (1) İlgili POB tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında; POB mühendis(ler)i, sistem işletmecisi mühendis(ler)i, lisans/tesis sahibi veya imzaya yetkili temsilcisi ve görevlendireceği mühendis(ler) ile ilgili POB’un talep etmesi halinde; imzaya yetkili yüklenici temsilcisi, diğer kamu kurum ve kuruluş mühendis(ler)i ile kabul heyeti teşkil edilir. Davet edildiği halde yüklenici veya vekilinin kabule katılmaması, kabulün yapılmasını engellemez.

(2) Kabule katılamayacak heyet üyelerinin katılmama gerekçelerinin, tesis mahallinde toplanma tarihinden önce ilgili POB’a yazılı olarak bildirilmeleri gerekir.

(3) İlgili POB’un uygun görmesi halinde, kabule katılmayan veya katılamayan üye kabul heyetinden çıkarılır. Heyet başkanı gerek görürse, heyetten çıkarılan üyenin yerine ilgili kurum/kuruluştan başka bir üyenin heyete katılması talebinde bulunabilir. Bu durumda, talebin iletildiği kurum/kuruluş bu talebi karşılamak için ivedi işlem yapar.

(4) 10 kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı GES tesisleri için kabul heyeti, ilgili POB tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında POB mühendis(ler)i ve tesis sahibi/yetkili temsilcisinden teşkil edilir.

Kabulün amacı ve yapılması

MADDE 10 – (1) Kabulün amacı, ünitenin/ünitelerin onaylı projesine ve bu Yönetmelik esaslarına göre incelenerek senkronizasyonunun emniyetli bir şekilde sürdürüldüğünün belgelenmesidir.

(2) Kabul Heyeti, Ek-3’te yer alan işlemlerin yapılması için tesis mahallinde toplanır.

(3) Lisans/tesis sahibi kabul sürecinde talep edilen teknik ve idari tüm bilgi ve belgeler ile gerekli personel, araç, gereç, inceleme, test ve kontrol olanaklarını kabul heyetine sağlamakla yükümlüdür.

(4) İnceleme, test ve kontrollerde görevlendirilecek personel, kullanılacak araç ve gereçlerin yeterliği değerlendirilir; eksik ve/veya hatalı hususların tespiti halinde, bu hususların lisans/tesis sahibi tarafından tamamlanması sağlanır.

(5) Kabul Heyeti, kabul öncesi ve/veya kabul sürecinde devreye alma çalışmalarına ilişkin saha testi işlemlerinden gerekli gördüklerini tekrarlatabilir.

(6) Gerçekleştirilen inceleme, test ve kontrol işlemleri sonucunda, tesisin kabulünün yapılmasına engel teşkil edecek bir hususun bulunmadığı kanısına varıldığında;

a) Bir örneği Ek-4’te yer alan kabul tutanağı iki nüsha olarak düzenlenir.

b) Kabul tutanağı heyet üyelerince, heyetin görev süresi içerisinde imzalanır.

c) Tesisin kabulünün yapıldığı, Ek-6’da örneği bulunan yazı ile ilgili sistem işletmecisi ve kurumlara bildirilir.

ç) Kabul tutanaklarının ıslak imzalı iki nüshası da heyet başkanı tarafından ilgili POB’a elektronik kopyaları ile birlikte sunulur.

d) Ek-5’te yer alan “Kabul Bilgi Formu” lisans/tesis sahibi ve/veya lisans/tesis sahibini temsile yetkili kişi tarafından doldurularak heyet başkanı ile birlikte imzalanır. İmzalanan Kabul Bilgi Formu heyet başkanı tarafından ilgili POB’a iletilir.

(7) Tesisin işletmeye girdiği tarih tutanakta belirtilen “Kabul Tarihi”dir.

(8) Kumanda binasının bulunduğu il, santralin bulunduğu il olarak kabul edilir.

(9) Heyet üyelerinin kabul tutanaklarına itirazlarının bulunması durumunda, tutanakları itiraz kaydı ile imzalamaları gerekir. Bu üyelerin katılmadıkları konuları ayrı bir rapor şeklinde gerekçeleri ile birlikte belirtmeleri ve bu raporu kabul tutanaklarına eklemeleri gereklidir.

(10) Kısmi kabule ilişkin iş ve işlemlerde de kabul sırasındaki iş akışına uyulur.

(11) Ek-3’te belirtilenlerden farklı tesis tipleri için kabul işlemleri, Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Eksik, özürlü veya farklı işler

MADDE 11 – (1) Esasa ilişkin olmayan, can, mal ve saha emniyeti ile tesisin temel çalışma ölçütleri kapsamında risk oluşturmayan eksik, özürlü veya farklı işlerin kabul sonrasında düzeltilmesine ve/veya tamamlanmasına izin verilebilir. İlgili POB adına katılan üyeler tarafından bu tarz işler için tadilat projesi onayı gerektiğine karar verilmesi durumunda, bu husus kabul tutanağında ayrıca belirtilir.

(2) Tesisin projesinde esasa ilişkin olmayan, ayrıntı niteliğindeki değişikliklere ilişkin hususlardan lisans/tesis sahibi sorumludur.

(3) Eksik, özürlü ve farklı işlerin kabul tutanaklarında belirtilen süreler içerisinde giderilmesi veya tamamlatılması lisans/tesis sahibinin sorumluluğundadır.

(4) Eksik, özürlü ve farklı işlerin giderilmesi veya tamamlanması akabinde bu husus lisans/tesis sahibi tarafından gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili POB’a beyan edilir.

Kabulün yapılmaması

MADDE 12 – (1) Elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesislerinde; can, mal, saha emniyeti bakımından veya esasa ilişkin önemli eksik, özürlü veya farklı işler kabulün yapılmasını engelleyen neden sayılır ve kabul yapılmaz.

(2) Onaylı projesine göre tesis edilmeyen elektrik üretim veya elektrik depolama tesisinin kabulü yapılmaz.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kabulü yapılmayan tesisler için kabulün yapılmasına engel olan hususlar ret tutanağı ile kabul heyeti tarafından imza altına alınır.

(4) Lisans/tesis sahibi ve/veya temsilcilerinin, yüklenici ve/veya temsilcilerinin imzalamaktan imtina etmesi, ret tutanağının düzenlenmesine mani değildir.

(5) Ret tutanağı kabul heyeti başkanı tarafından ilgili POB’a bildirilir. İlgili POB’un vereceği karara göre tesisin şebeke ile bağlantısının kesilmesi ya da kestirilmesi sağlanabilir.

(6) Kabulün yapılmasına engel olan hususların ortadan kalktığının lisans/tesis sahibi tarafından belgelendirilerek ilgili POB’a sunulması ve bunun ilgili POB tarafından uygun görülmesi durumunda, kabul başvuru ve değerlendirme süreçlerinde izlenen iş akışı takip edilir.

Tutanak teslimi

MADDE 13 – (1) Kabul tutanaklarının 1 (bir) nüshası;

a) Kabul tutanağında belirtilen eksik, özürlü ve farklı işlerin giderildiğinin veya tamamlandığının lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB’a beyanının akabinde,

b) Kabul tutanağında eksik, özürlü ve farklı işler belirtilmemiş ise tutanakların kabul heyeti başkanı tarafından ilgili POB’a sunulduğu tarihten itibaren,

en geç 15 gün içerisinde ilgili POB tarafından lisans/tesis sahibine yazı ile teslim edilir.

(2) Kabul tutanaklarında eksik, özürlü veya farklı işlerin; tutanakta belirtilen süre veya lisans/tesis sahibinin başvurusuna istinaden ilgili POB’un uygun görüşü ile verilecek ilave süre içerisinde giderildiğine veya tamamlandığına dair beyanda bulunulmaması halinde, Bakanlık ilgili tesisin eksik, özürlü veya farklı işlerin mahiyetine bağlı olarak şebekeye enerji vermesini önleyici tedbirleri alır veya aldırır.

(3) Kabul tutanaklarında belirtilen eksik, özürlü ve farklı işlerin giderildiği veya tamamlandığına ilişkin lisans/tesis sahibi tarafından gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde; eksik, özürlü ve farklı işlerin usulüne uygun şekilde giderilmesi veya tamamlanmasına kadar Bakanlık ilgili tesisin şebekeye enerji vermesini önleyici tedbirleri alır veya aldırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Teknik ve idari sorumluluk

MADDE 14 – (1) Tesisin onaylı projesine uygunluğundan, imalatından, yapımından ve işletmesinden doğabilecek her türlü olumsuz durumdan müteselsilen lisans/tesis sahibi, yüklenici, imalatçı ve proje müellifi sorumludur.

(2) Lisans/tesis sahibi;

a) Tesisinin projelendirilmesi, proje tadilatı, yapımı, yapım kontrolü, test ve devreye alma, devre dışı bırakılma, demontaj ve kullanılan ekipmanın kontrol işlemleri, bakım-onarım ile gerekli uygun görüş, onay, izin, ruhsat ve belgelerin alınmasından,

b) Yeterli teknik ve mesleki eğitime sahip personel bulundurulmasından ve bu personelin mesleki bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutmak amacıyla gerekli eğitimleri almalarını sağlamaktan,

c) Can, mal ve saha emniyetinin sağlanması, tesisin işletmesinin yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden, ilgili idarelere gerekli bildirimlerin zamanında yapılmasından,

ç) Yapılacak onaylı proje dışı tadilat, uygun olmayan malzeme kullanımı, tesisin bakımsızlığı, işletme ve bakım talimatlarına uygun olarak çalıştırılmaması ve periyodik bakımlarının yapılmaması gibi nedenlerden doğacak zarardan,

d) Kabul tutanakları ile tesise ilişkin her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından,

sorumludur.

Usul ve esaslar ile duyurular

MADDE 15 – (1) Elektrik depolama tesislerine yönelik kabul başvuru değerlendirme süreci, kabul heyeti ve kabul çalışmalarına ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanacak Usul ve Esaslar ile ilan edilir.

(2) Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, bu Yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile duyurular yayımlayabilir.

(3) Kamu kurum/kuruluşlarındaki POB’lar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, kabul işlemlerine ilişkin Bakanlığın olumlu görüşünü almalarını müteakip usul ve esaslar yayımlayabilirler.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin anlaşılamayan bir hususun ortaya çıkması durumunda, Bakanlığın bu hususta vereceği karar geçerlidir.

Diğer hususlar

MADDE 16 – (1) Kabulü yapılmayan ya da kabulü yapıldıktan sonra onaylı projesine uygun olmayan değişiklikler yapılan tesislerin işletilmesi yasaktır. Bu gibi tesislerin tespit edilmeleri durumunda Bakanlık bu tesislerin şebeke ile bağlantısını önleyici tedbirler alır veya aldırır.

(2) İlgili mevzuat kapsamında özel sektör uhdesinde olan elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesislerine ilişkin keşif, ihale, hak ediş, sözleşme hazırlanması/yapılması, tesisin yaptırılması, işçi-personel çalıştırılması ve benzeri işlemlerde ilgili POB taraf değildir.

(3) Elektrik üretim tesislerinin kabulünde her bir ünitenin kurulu gücü olarak; lisanslı tesislerde üretim lisansında belirtilen, lisanssız tesislerde ise bağlantı anlaşmasında ve onaylı projesinde belirtilen ünite elektriksel kurulu gücü esas alınır.

(4) İlgili POB’lar, aylık periyotlarla, ilgili ayı takip eden ayın ilk haftası içerisinde, her defasında içinde bulunulan yılın başından itibaren kümülatif olarak güncelleyerek, ekinde kabulü yapılan elektrik üretim tesislerinin listesinin elektronik kopyası olan yazıyı Bakanlığın belirlediği formata uygun bir biçimde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Atıflar ve yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) Elektrik üretim tesisleri için 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde bulunan hükümler uygulanmaz. Elektrik üretim tesisleri için anılan Yönetmeliğe yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

(2) 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

(3) İlgili mevzuatta “Geçici Kabul” ve “Kesin Kabul” ibarelerine yapılan tüm atıflar, 6446 sayılı Kanun kapsamında özel hukuk tüzel kişileri tarafından yatırımı gerçekleştirilen elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri için, bu Yönetmelikteki “Kabul” ibaresine yapılmış sayılır.

Devam eden iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili POB’lara yapılmış olan kabul başvuruları, 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili POB’larca sonuçlandırılır. Söz konusu kabul başvuru kapsamlarının içeriğindeki eksik ve/veya yanlışlıklar nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iade edilmesinin akabinde tekrar tesis kabul başvurusunda bulunulması halinde bahsi geçen tesisler için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici veya kesin kabul tutanakları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici ve/veya kesin kabulü yapılmış üretim tesislerinin kabul tutanakları, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, tutanaklarda belirtilen hususlara ilişkin her türlü sorumluluk lisans/tesis sahibine ait olmak üzere, ilgili POB tarafından lisans/tesis sahibine yazı ile teslim edilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Scroll to Top